Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
19 березня 2021, 09:30
18 бе­рез­ня 2021 ро­ку відбув­ся фіналь­ний етап кон­кур­су «Кра­са НУБіП – 2021»
16 березня 2021, 12:54
15 бе­рез­ня 2021 ро­ку ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі та сту­ен­ти групи 305(209)-Т ста­ли учас­ни­ка­ми он­лайн-фо­ру­му кон­су­мерсь­кої асам­блеї України.
13 березня 2021, 16:18
Пла­ну­ван­ня кар’єри – за­по­ру­ка успішно­го май­бут­ньо­го.
12 березня 2021, 17:15
12 бе­рез­ня 2021 ро­ку в рам­ках співпраці ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» з Ірпінсь­ким ака­демічним ліцеєм НУБіП України відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня гурт­ка «Світ то­ва­рознав­ства»
12 березня 2021, 16:16
Вчи­мо­ся зад­ля за­хи­сту та збе­ре­жен­ня жит­тя і здо­ров’я.
12 березня 2021, 12:48
11 бе­рез­ня в ко­леджі в он­лайн-ре­жимі відбу­ла­ся Х Все­ук­раїнсь­ка на­у­ко­во-прак­тич­на кон­фе­ренція «Ак­ту­альні пи­тан­ня еко­номіки, обліку та фінансів в Україні».
12 березня 2021, 09:15
11 бе­рез­ня 2021 ро­ку в рам­ках співпраці між ко­ле­джем та НУБіП України до­цен­ти ка­фед­ри про­цесів і об­лад­нан­ня пе­ре­роб­ки про­дукції АПК Во­ло­ди­мир Ва­силів та Марія Жеплінсь­ка про­ве­ли про­форієнтаційну лекцію на те­му: «Пер­спек­ти­ви спеціаль­но­стей «Хар­чові тех­но­логії» та «Гро­мадсь­ке здо­ров’я» для здо­бу­вачів ...
11 березня 2021, 16:15
Про­тя­гом січня-лю­то­го 2021р. сту­ден­ти 1 та 2 курсів Ірпінсь­ко­го ФК НУБіП України взя­ли участь у VIII Все­ук­раїнській інтернет-олімпіаді «На Урок» (Зи­ма 2021) та Все­ук­раїнській ди­станційній олімпіаді «Все­о­світа Зи­ма – 2020-2021»