Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
11 березня 2021, 15:39
10 бе­рез­ня 2021 ро­ку в рам­ках прак­тич­но­го за­нят­тя з дис­ципліни «Управління за­купівля­ми та про­да­жем» бу­ло про­ве­де­но діло­ву гру «По­ку­пе­ць – про­да­ве­ць»
11 березня 2021, 15:36
Відкри­те за­нят­тя – мож­ливість вив­чен­ня кра­що­го до­свіду та мож­ливість удос­ко­на­лен­ня ви­кла­да­ць­кої май­стер­ності.
11 березня 2021, 15:24
9 бе­рез­ня 2021 ро­ку в рам­ках співпраці ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» з Ірпінсь­ким ака­демічним ліцеєм НУБіП України відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня гурт­ка «Світ то­ва­рознав­ства»
10 березня 2021, 09:51
Ціка­во, ди­намічно та ре­зуль­та­тив­но відбу­ло­ся відкри­те за­нят­тя з українсь­кої мо­ви.
05 березня 2021, 09:53
Відкри­те за­нят­тя – це особ­ли­ва фор­ма і засіб вив­чен­ня та по­ши­рен­ня кра­що­го пе­да­гогічно­го до­свіду.
04 березня 2021, 10:00
Пре­зен­тація он­лайн-прак­ти­ки у ПриватБанку
04 березня 2021, 09:41
Вив­чен­ня ціннісних орієнтацій у про­фесійній спря­мо­ва­ності здо­бу­вачів освіти.