Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
03 жовтня 2020, 22:58
1 жо­втня 2020 ро­ку відбу­ли­ся уро­чисті з на­го­ди Дня працівників освіти
30 вересня 2020, 22:06
30 ве­рес­ня відбу­ла­ся Лінійка пам’яті ви­кла­да­ча ко­ле­джу Багіро­ва Ільга­ра Са­ле­хо­ви­ча.
28 вересня 2020, 11:04
24 ве­рес­ня 2020 ро­ку у ко­леджі відбу­ло­ся спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка», при­свя­чене 65-річчю нав­чаль­но­го за­кла­ду.
26 вересня 2020, 22:04
Фе­сти­валь твор­чої мо­лоді "Чернігів Fest"
25 вересня 2020, 22:01
25 ве­рес­ня відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ко­ле­джу з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком