Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
25 лютого 2021, 22:07
24 лю­то­го сту­ден­ти групи 107-К і ви­кла­дач ко­ле­джу На­талія Смо­лян­чук взя­ли участь у он­лайн-транс­ляції пре­зен­тації кни­ги Ми­хай­ла Хая «Ми­ко­ла Буд­ник і коб­зар­ство».
25 лютого 2021, 21:56
24 лю­то­го 2021 ро­ку ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі Іри­на Вінник, Оле­на Ко­втун, Ва­лен­ти­на Вдо­вич і На­талія Фе­досєєва про­ве­ли тренінг «По­до­рож у світ мар­ке­тин­гу».
24 лютого 2021, 21:58
23 лю­то­го 2021 ро­ку ви­кла­дач гу­манітар­них дис­циплін Іри­на Бе­ре­ге­ля про­ве­ла про­форієнтаційні бесіди з уч­ня­ми 9-х та 11-х класів Шпитьківсь­кої за­галь­но­освітньої шко­ли.
24 лютого 2021, 20:52
23.02.2021 ро­ку відбу­ло­ся чер­го­ве за­нят­тя гурт­ка «Бізнес-екс­прес» для ліцеїстів ІАЛ НУБіП України.
24 лютого 2021, 20:48
Ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії фінан­со­во-еко­номічних та обліко­вих дис­циплін про­до­в­жу­ють про­форієнтаційну ро­бо­ту
24 лютого 2021, 12:44
24 лю­то­го 2021 ро­ку ви­кла­дачі ко­ле­джу відвіда­ли Ірпінсь­ку СЗОШ І-ІІІ сту­пенів з по­гли­б­ле­ним вив­чен­ням еко­номіки та пра­ва № 2 з про­форієнтаційним проєктом «Зи­мо­ва шко­ла – 2021».
22 лютого 2021, 12:54
До Міжна­род­но­го дня рідної мо­ви, який світ щорічно відзна­чає 21 лю­то­го, в групі 108-Х на ви­ховній го­дині відбу­ла­ся мо­вознав­ча квест-гра «Мо­во рідна! Яка твоя си­ла!»
18 лютого 2021, 20:23
18 лю­то­го 2021 ро­ку ви­кла­дач Оле­на Ко­втун про­ве­ла інфор­маційну го­ди­ну зі сту­ден­та­ми спеціаль­ності 076 «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» групи 305(209)-Т на те­му: «Пра­вові про­бле­ми елек­трон­ної ко­мерції».