Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
17 лютого 2021, 20:25
17 січня 2021р. цик­ло­ва комісія гу­манітар­них дис­циплін про­ве­ла ви­хов­ну го­ди­ну «Ба­чи­ти сер­цем», при­свя­че­ну Міжна­род­но­му дню рідної мо­ви та зустрічі з пись­мен­ни­цею Світла­ною Та­лан, у якій взя­ли участь сту­ден­ти груп 103-Ф, 104-М, 105-Т, 204-Ф.
17 лютого 2021, 20:21
Ста­ро­ста групи 406-К Ва­лерій Шко­лик до­лу­чи­вся до ро­бо­ти Шко­ли мо­ло­до­го ліде­ра.
17 лютого 2021, 20:20
17 лю­то­го клас­ний керівник групи 102-О Люд­ми­ла Чер­нень­ка про­ве­ла відкри­ту ви­хов­ну го­ди­ну, при­свя­че­ну Дню пам’яті Ге­роїв Небес­ної сотні.
16 лютого 2021, 19:00
У рам­ках співпраці з ро­бо­то­дав­ця­ми – пред­став­ни­ка­ми АТ КБ «ПриватБанк» про­ве­де­но тренінг «По­ра­ди від про­фесіона­ла» для сту­дентів ІІІ-го кур­су спеціаль­ності 072 «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня».
16 лютого 2021, 12:24
15 лю­то­го 2021 ро­ку у ко­леджі відбув­ся мітинг - реквієм до Дня вша­ну­ван­ня учас­ників бой­о­вих дій на те­ри­торії інших дер­жав
10 лютого 2021, 16:57
10 лю­то­го до­цент ка­фед­ри фінансів НУБіП України, к.е.н. Га­ли­на Олексіївна Скрип­ник про­ве­ла в рам­ках співпраці між ко­ле­джем та Національ­ним універ­си­те­том біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України для сту­дентів групи 303-Ф лекцію на те­му: «Інно­вації як об’єкт інве­стиційної діяль­ності».10 лю­то­го до­цен...
10 лютого 2021, 16:56
10 лю­то­го 2021 ро­ку класні керівни­ки груп 107-К та 208-К про­ве­ли ви­хов­ну го­ди­ну «Як за­хи­сти­ти се­бе в ме­режі Інтернет?».
09 лютого 2021, 16:55
9 лю­то­го 2021 ро­ку у світі відзна­чається День без­печ­но­го Інтер­не­ту (Safer Internet Day) під гас­лом “Ра­зом для най­кра­що­го Інтер­не­ту”