Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
08 лютого 2023, 21:35
8 лю­то­го 2023 ро­ку ви­кла­дач цик­ло­вої комісії філо­логічних дис­циплін Ок­са­на Фе­до­ровсь­ка про­ве­ла відкри­те он­лайн-за­нят­тя з пред­ме­та «Українсь­ка мо­ва» у групі 107-К спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» на те­му: «Апо­строф. По­зна­чен­ня м’якості при­го­лос­них».
08 лютого 2023, 21:30
8 лю­то­го 2023 ро­ку клас­ни­ми керівни­ка­ми Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу НУБіП України Емілією Дібрівною та На­та­лею Даль бу­ла про­ве­де­на ви­хов­на го­ди­на на те­му: «Без­печність по­ведінки в циф­ро­во­му світі», для сту­дентів груп 208-К, 306-К.
08 лютого 2023, 20:45
Медіагра­мотність — це куль­ту­ра пра­виль­но­го спо­жи­ван­ня інфор­мації.
08 лютого 2023, 14:00
08 лю­то­го 2023 ро­ку клас­ний керівник Лілія ЧАЙКА про­ве­ла ви­хов­ну го­ди­ну на те­му «Пра­ви­ла ети­ке­ту» для сту­дентів групи 203-Ф.
07 лютого 2023, 19:11
07 лю­то­го 2023 ро­ку ви­кла­дач Олек­сандр ЯСІНСЬКИЙ провів зі сту­ден­та­ми груп II та III кур­су День без­печ­но­го інтер­не­ту під гас­лом «Ра­зом для най­кра­що­го Інтер­не­ту»
06 лютого 2023, 22:23
Ви­кла­дачі ко­ле­джу опа­но­ву­ва­ли нові ме­то­ди­ки ро­бо­ти із сту­ден­та­ми, от­ри­ма­ли свідоцтва
05 лютого 2023, 18:45
05 лю­то­го 2023 р. сту­дент­ки ко­ле­джу ви­бо­ро­ли І місце в ка­те­горії «Modern, Jazz, Contemporare» на кон­курсі «Dance Move»
05 лютого 2023, 16:42
5 лю­то­го чле­ни сту­дентсь­кої ра­ди до­лу­чи­ли­ся до он­лайн-кон­фе­ренції «Як швид­ко ви­тяг­ну­ти гроші з бізне­су на ваші проєкти?»