Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
5 черв­ня відбув­ся за­хист звітів з ви­роб­ни­чої прак­ти­ки сту­дентів ден­ної фор­ми здо­бут­тя освіти освітньо-про­фесійної про­гра­ми «Еко­номіка».
05 червня 2023, 22:48
05 черв­ня 2023 ро­ку відбув­ся за­хист звітів з ви­роб­ни­чої прак­ти­ки сту­дентів-мар­ке­то­логів.
05 червня 2023, 18:45
Пра­виль­ний вибір про­фесії... Скільки в цьо­му сло­вос­по­лу­ченні при­хо­ва­но три­вог, сподівань і емоцій. Це не тільки важ­ли­вий крок у юності, а й до­ля лю­ди­ни. Ак­тивне, твор­че, радісне жит­тя, або ж па­сивне б...
03 червня 2023, 16:00
Цьо­го тиж­ня відбув­ся ро­бо­чий візит де­ле­гації Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу НУБіП України до відо­крем­ле­них струк­тур­них підрозділів Національ­но­го універ­си­те­ту біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України
02 червня 2023, 19:44
2 черв­ня відбу­ла­ся виїзна ек­с­курсія шко­ли мо­ло­до­го ви­кла­да­ча до На­у­ко­во-ме­то­дич­но­го цен­тру ви­щої та фахо­вої пе­ре­дви­щої освіти.
02 червня 2023, 17:30
1 черв­ня 2023р. на базі ЦМБ ім.М.Рильсь­ко­го про­ве­де­но ви­хов­ну го­ди­ну «Ірпінь – місто-ге­рой в літе­ра­турі»
01 червня 2023, 20:03
01 черв­ня 2023 ро­ку відбу­ла­ся зустріч сту­дентів 2 кур­су зі стейк­хол­де­ром Іллею По­лу­па­ном, фахівцем з роз­вит­ку про­дук­ту тю­тю­но­вої фаб­ри­ки "Імперіал То­б­ак­ко Україна".
01 червня 2023, 19:26
в травні 2023 ро­ку сту­ден­ти та ви­кла­дачі Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу НУБіП України зібра­ли до­по­мо­гу для війсь­ко­вих.
31 травня 2023, 20:12
31 трав­ня 2023 ро­ку відбу­ла­ся інфор­маційна го­ди­на до Все­світньо­го дня без тю­тю­ну.
31 травня 2023, 20:08
31 трав­ня, за­в­дя­ки ініціативі сту­дентсь­кої ра­ди Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу НУБіП України, в чи­та­цькій залі на­шої бібліоте­ки відбув­ся за­хо­плю­ю­чий вечір гри в «Мафію».
31 травня 2023, 20:06
Всі новини